Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Zasady organizacyjne dotyczące wycieczek oferowanych członkom WMUTW w Olsztynie przez organizacje turystyczne

Wprowadzone uchwałą Zarządu nr. 4/22/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.

§ 1. Tryb wyboru ofert

1. Uzyskanie oferty/informacji od uprawnionego biura turystycznego
2. Złożenie zapytania ofertowego skierowanego do innych biur podróży.
3. Porównanie uzyskanych ofert co do ceny, programu imprezy, uwzględnienia potrzeb potencjalnych uczestników itp.
4. W przypadku uzyskania ofert podobnych prowadzenie negocjacji z oferentami w celu uzyskania lepszych warunków.
5. Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Zawarcie umowy z wybranym oferentem.

§ 2. Zapewnienie równego dostępu członkom WMUTW do zapisów na wycieczki

1. Umieszczenie ogłoszenia z wybraną ofertą imprezy turystycznej na:
a) stronie internetowej WMUTW
b) tablicy informacyjnej w siedzibie WMUTW
2. Opublikowanie ogłoszenia w formie informacji przed wykładami.
3. Ogłoszenie zawierać powinno m.in. program wycieczki, termin, miejsce i tryb opłacania należności za imprezę turystyczną.

§ 3. Zasady uczestnictwa w imprezach turystycznych

1. Uczestnikami organizowanych za pośrednictwem UTW wycieczek mogą być tylko członkowie WMUTW z opłacanymi na bieżąco składkami.
2. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się uczestnictwo innej osoby będącej w relacjach osobistych z uczestnikiem wycieczki – członkiem WMUTW.
3. Dopuszcza się uczestnictwo w wycieczkach na prawach członków WMUTW przedstawicieli osób prawnych oraz fizycznych wspierających WMUTW w realizacji celów statutowych np. członków Rady Programowej, wykładowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego itp.
4. Dopuszcza się możliwość wykorzystania otrzymanego od biura podróży nieodpłatnego miejsca czy miejsc w wycieczce – zwanych dalej bonusem, w formie:
a) wyróżnienia członka WMUTW za szczególnie efektywny wkład pracy społecznej / wolontariackiej w realizację statutowych celów WMUTW. Dopuszcza się proporcjonalne przyznanie kwoty bonusa jednocześnie kilku członkom WMUTW w ramach jednej wycieczki. Prawo zgłaszania członków WM UTW do skorzystania z bonusa mają członkowie Zarządu WMUTW. Zgłoszenie powinno być dokonane w trybie określonym w załączniku do niniejszych zasad. Decyzje co do osób którym przyznano bonus podejmuje Zarząd WMUTW na posiedzeniu,
b) przekazania kwoty bonusa na fundusz statutowy WMUTW,
c) ewidencji osób wyróżnionych bonusem którą prowadzi i uaktualnia
pracownik biura WMUTW.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Na warunkach zawartych w niniejszych zasadach dopuszcza się organizowanie wycieczek na wniosek / zgłoszenie grupy słuchaczy.
2. Do imprez turystycznych będących w trakcie organizacji przed dniem obowiązywania niniejszych zasad ma zastosowanie § 2 oraz § 3 Zasad.
3. Prezydium Zarządu UTW sprawuje nadzór nad realizacją niniejszych Zasad i podejmuje w tym zakresie stosowne decyzje.
4. Zarządza się opublikowanie Zasad na stronie internetowej WMUTW.

Zarząd WMUTW w Olsztynie


Załącznik
do Zasad organizacyjnych dotyczących wycieczek oferowanych członkom WMUTW w Olsztynie przez organizacje turystyczne

Tryb zgłaszania kandydatów do bonusa

1. O możliwości zgłoszenia kandydatów do uzyskania bonusa w imprezie turystycznej informuje członków Zarządu Prezes WMUTW określając termin i zakres dokonania zgłaszania.
2. Zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną na adres wm.utw.olsztyn@gmail.com i powinno zawierać :
– imię i nazwisko osoby rekomendowanej do bonusa,
– uzasadnienie opisujące działalność kandydata w zakresie spełniania kryteriów opisanych § 3 ust. 4 lit. a – wykazujące szczególnie efektywny wkład pracy społecznej / wolontariackiej w realizację statutowych celów WMUTW.
– staż członkowski w WMUTW,
– rodzaj i zakres dotychczasowego korzystania z preferencyjnych kryteriów w organizowanych przez WMUTW przedsięwzięciach. Dotyczy to również preferencji uzyskiwanych w organizacjach w których kandydat do
uzyskania bonusa reprezentuje WMUTW.

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie