Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Walne Zebranie Sprawozdawcze UTW za 2022 rok

Realizując obowiązek statutowy Zarząd WMUTW zwołał Walne Zebranie Sprawozdawcze, którego to termin, miejsce i porządek dzienny przedstawiony był m.in. na naszej stronie internetowej. Zebranie odbyło się w dniu 22 marca 2023 w sali im. prof. Gotowca w Kortowie. Po otwarciu zebrania przez Prezes UTW Eugenię Barcz członkowie naszego stowarzyszenia prowadzenie zebrania powierzyli członkowi Zarządu koleżance Barbarze Nikołajuk-Liberna. Dokonano wyboru komisji: skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków oraz uchwalono regulamin i porządek zebrania. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022 przedstawiła wiceprezes UTW koleżanka Barbara Niewiero. Zawarte w nim treści uwzględniały specyfikę naszej działalności po skutkach pandemii covidowej i prezentowały różnorodne formy działalności Naszego Uniwersytetu w wielu obszarach. Koleżanka Niewiero zaprezentowała zakresy działania przypisane do poszczególnych członków Zarządu wybranych w nowej kadencji. Zebrani zapoznali się również z informacją o rekomendowanych w roku ubiegłym z naszego Uniwersytetu przedstawicielach do innych organizacji pozarządowych w celu prezentowania tam naszych interesów. Wysłuchano sprawozdania finansowego przedstawionego przez skarbnika-koleżankę Zofię Nietubyć. Stanowisko komisji rewizyjnej przedstawił przewodniczący kolega Henryk Bolejko wraz z końcowym wnioskiem o przyjęcie sprawozdań Zarządu. Koleżanka Halina Raczyńska zabrała głos z ramienia Sądu Koleżeńskiego. Zaproponowane przez Zarząd zmiany legislacyjne statutu dotyczące głównie dostosowania jego postanowień do aktualnych uwarunkowań organizacyjnych i systematyzujące niektóre dotychczasowe zapisy przedstawił wiceprezes Krzysztof Krauze. Przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków projekty uchwał zostały przyjęte przez uczestników zebrania. Na wniosek Zarządu Walne Zebranie Słuchaczy nadało Godność Członka Honorowego UTW trojgu słuchaczom zasłużonym dla realizacji zadań statutowych. Są to: koleżanki: Barbara Chodań i Halina Jabłońska oraz kolega Stanisław Rusowicz. Owacjami na stojąco uczestnicy walnego zebrania dziękowali uhonorowanym osobom za dotychczasowe dokonania na rzecz UTW. Zamykając zebranie Prezes Zarządu podziękowała za społeczną pracę liderom grup i wolontariuszom.
Krzysztof Krauze

Copyright © 2023 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie