Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Zasady organizacji wyjazdów na turnusy sanatoryjno-wypoczynkowe

Zarząd WMUTW w Olsztynie organizuje wyjazdy na turnusy sanatoryjno-wypoczynkowe.
Informacja o ofercie oraz rezerwacji miejsc na pobyt w Ośrodku sanatoryjno-wypoczynkowym jest umieszczana na:
a) stronie internetowej WMUTW
b) tablicy informacyjnej w siedzibie WMUTW
c) opublikowana w formie informacji przed wykładami.
Uczestnikami organizowanych za pośrednictwem WMUTW turnusów sanatoryjno-wypoczynkowych mogą być:
a) członkowie W-MUTW z opłacanymi na bieżąco składkami,
b) osoby będące w bliskich relacjach z uczestnikiem-członkiem WMUTW.
Dopuszcza się możliwość wykorzystania otrzymanego nieodpłatnego miejsca czy miejsc w turnusie – zwanych dalej bonusem w formie, wyróżnienia członka WMUTW za szczególnie efektywny wkład pracy społecznej/wolontariackiej w realizację statutowych celów WMUTW,
a) zgłoszenia członków WMUTW do skorzystania z bonusa dokonują członkowie Zarządu WMUTW w trybie określonym w załączniku do niniejszych zasad,
b) uchwałę w tym zakresie podejmuje Zarządu WMUTW na posiedzeniu,
c) Zarząd WMUTW określa wartość przyznanego bonusu, a kwota nadwyżki podlega przekazaniu na fundusz statutowy WMUTW,
d) ewidencję osób wyróżnionych bonusem prowadzi pracownik biura
WMUTW.
Osoby dokonujące rezerwacji miejsc na turnus sanatoryjno-wypoczynkowy jednocześnie deklarują zapotrzebowanie na transport zbiorowy.
Wysokość opłaty za transport oraz termin jej wpłaty są ogłaszane:
a) na stronie internetowej W-MUTW
b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie W-MUTW.
Rezerwacja na turnus rehabilitacyjny jest uznawana za dokonaną po uiszczeniu przez zgłaszającego zadatku w wyznaczonej wysokości, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia rezerwacji.
Wpłaty zadatku na turnus dokonuje się z adnotacją jakiego ośrodka dotyczy rezerwacja (np. Łeba-Lato)
W przypadku rezygnacji z rezerwacji na turnus rehabilitacyjny zadatek nie podlega zwrotowi.
Informacje dotyczące terminu płatności pozostałej kwoty należności oraz płatności za transport będą ogłaszane na stronie internetowej WMUTW oraz na tablicy ogłoszeń.
Zasady niniejszego regulaminu stosuje się do wszystkich wyjazdów sanatoryjno-wypoczynkowych organizowanych przez WMUTW.
Prezydium Zarządu WMUTW sprawuje nadzór nad realizacją niniejszych zasad i podejmuje w tym zakresie stosowne decyzje.
Zarządza się opublikowanie niniejszych zasad na stronie internetowej WMUTW

Niniejsze zasady przyjęte zostały przez Zarząd W-MUTW w Olsztynie w dniu 16.01.2023 r – Uchwałą nr 3/2022/2023, zmiany regulaminu zostały przyjęte przez Zarząd w dniu 04.10.2023 – Uchwałą nr 1/2023/2024 oraz Uchwałą nr 6/2023/2024 w dniu 13.12.2023r.


Załącznik

do Zasad organizacji wyjazdów na turnusy sanatoryjno-wypoczynkowe oferowanych członkom WMUTW w Olsztynie

Tryb zgłaszania kandydatów do bonusa
1. O możliwości zgłoszenia kandydatów do uzyskania bonusa na turnus sanatoryjno-wypoczynkowy informuje członków Zarządu Prezes WMUTW określając termin i zakres dokonania zgłaszania.
2. Zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną na adres wm.utw.olsztyn@gmail.com i powinno zawierać:
– imię i nazwisko osoby rekomendowanej do bonusa,
– uzasadnienie opisujące działalność kandydata w zakresie spełniania kryteriów opisanych § 3 ust. 4 lit. a – wykazujące szczególnie efektywny wkład pracy społecznej / wolontariackiej w realizację statutowych celów WMUTW.
– staż członkowski w WMUTW,
– rodzaj i zakres dotychczasowego korzystania z preferencyjnych kryteriów w organizowanych przez WMUTW przedsięwzięciach. Dotyczy to również preferencji uzyskiwanych w organizacjach w których kandydat do uzyskania bonusa reprezentuje WMUTW.

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie