Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Wyróżniono Nas

Samorząd województwa co roku wyróżnia najaktywniejszych na Warmii i Mazurach przedstawicieli pomocy i integracji społecznej w tym liderów organizacji pozarządowych za działania podejmowane między innymi w zakresie:

– aktywizacji osób starszych,
– pomocy osobom i rodzinom prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
– realizacji projektów integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– wspierania działalności sektora ekonomii społecznej, w misji budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Marszałek Województwa podczas gali w salach kopernikowskich olsztyńskiego zamku w dniu 14 listopada uhonorował sześcioma nagrodami indywidualnymi, trzema zespołowymi i czternastoma wyróżnieniami osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej. W gronie osób wyróżnionych była Prezes Naszego UTW – Danuta Krzywosz. Pani Prezes odbierając wyróżnienie podkreśliła że traktować je należy jako dowód uznania i podziękowania za ustawiczną pracę realizowaną przez wiele osób aktywnie działających społecznie i zrzeszonych w Warmińsko Mazurskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Olsztynie. KraK

 

Wyróżnienie możesz zobaczyć – Tutaj

Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie