Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 23 listopada 2022 w Kortowie w udostępnionej nam tradycyjnie przez władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego sali odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Zgodnie z postanowieniami Statutu kadencja władz naszego stowarzyszenia trwa 4 lata. Okres pandemii skutkujący wprowadzeniem prawnego zakazu organizacji i odbywania wszelkich zgromadzeń przyczynił się do tego że kadencja wydłużona została o jeden rok. O tym jak nieszczęsny covid negatywnie wpłynął na funkcjonowanie organizacji pozarządowych wszyscy wiemy. Niemniej jednak ten trudny czas jest za nami i oby się nie powtórzył.
Walne zebranie otworzyła Prezes UTW Danuta Krzywosz dziękując wspierającym nas podmiotom za okazywaną pomoc w naszej działalności, proponując jednocześnie na Przewodniczącego zebrania kolegę Krzysztofa Krauze. Kandydaturę przegłosowano.
Szereg dokonywanych w okresie kadencji działań na rzecz naszych członków a także negatywny wpływ Covid 19 na działalność UTW zaprezentowała w obszernym merytorycznym sprawozdaniu koleżanka Barbara Nikołajuk-Liberna. Koleżanka skarbnik, Lidia Falkus przedstawiła sprawozdanie finansowe. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej koleżanka Irena Kózka zaprezentowała sprawozdanie o czynnościach kontrolnych Komisji puentując go wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi UTW. Po informacji o działalności Sądu Koleżeńskiego udzielonej przez Przewodniczącą koleżankę Halinę Ruczyńską i po dyskusji nad sprawozdaniami przyjęto je w głosowaniu.
Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi przyjęto jednogłośnie. W podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz UTW i skuteczne przeprowadzenie przez trudny okres pandemii, Pani Prezes Danuta Krzywosz otrzymała kwiaty i huczne brawa. Zgodnie ze Statutem blok wyborczy nowych władz UTW zapoczątkowano jednogłośnym wyborem na Prezesa UTW koleżanki Eugenii Barcz – dotychczasowej wiceprezes, zarekomendowanej przez ustępującą Prezes. Po życzeniach osiągania sukcesów wręczeniu bukietu kwiatów wybrana Prezes przedstawiła 12 kandydatów do Zarządu. Wobec nie zgłoszenia innych kandydatów przeprowadzono głosowanie. Do Zarządu zostały wybrane następujące osoby: Maria Grzegorczyk, Zofia Nitubyć, Barbara Niewiero, Małgorzata Żmijewska, Grażyna Cymcyk, Maria Kosecka, Danuta Krzywosz, Lucyna Kaźmierczak, Elżbieta Wodzińska, Barbara Nikołaju-Liberna, Jerzy Czerepowicki, Krzysztof Krauze. W najbliższym czasie na pierwszym posiedzeniu Zarząd UTW wybierze ze swojego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Zakończenie Walnego Zebrania zwieńczyło podjęcie stosownej uchwały oraz syntetyczne expose wybranej Prezes Zarządu. Za włożony wkład pracy w toku Walnego Zebrania dziękujemy osobom wchodzącym w skład Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków a także koleżankom protokołującym obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego. Poniżej fotoreportaż z obrad.
Po ukonstytuowaniu się wybranych organów UTW na naszej stronie internetowej umieszczona zostanie stosowna informacja.
Krzysztof Krauze

Copyright © 2023 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie