Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Jak wiemy spowodowany epidemią koronawirusa zakres funkcjonowania organizacji społecznych został znacznie ograniczony a w wielu przypadkach wręcz sparaliżowany. Stopniowe znoszenie czy łagodzenie rygorów sanitarnych było przesłanką aby w Naszym UTW odbyć przewidziane w statucie Walne Zebranie Sprawozdawcze. Z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych, w dniu 30 czerwca takie zebranie odbyliśmy. Po otwarciu zebrania przez Prezes Zarządu Danutę Krzywosz prowadzenie zebrania przejęła koleżanka Barbara Nikołajuk Luberna. Zgromadzeni powołali komisje: Skrutacyjną, Uchwał i Wniosków oraz uchwalili porządek zebrania.

Wysłuchano sprawozdania: merytorycznego z działalności UTW za 2019, finansowego za okres sprawozdawczy oraz informacji Komisji Rewizyjnej a także Sądu Koleżeńskiego. Istotę proponowanych zmian w Statucie UTW szeroko zaprezentował kolega Aleksander Pieczkin, a treść tych zmian przedstawiła koleżanka Elżbieta Wodzińska, informując że projekt był prezentowany na naszej stronie internetowej. Zmiany w statucie między innymi umożliwią ubieganie się o dofinansowanie/dotacje naszej działalności. Przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków projekty uchwał zostały jednogłośnie przyjęte przez uczestników zebrania. W dyskusji i wolnych wnioskach poruszono m.in.: koncepcję obchodów 25-lecia (uzależnioną od stanu epidemicznego), sposób opłacania składek członkowskich, sprawy kadrowe oraz wykorzystanie mechanizmów Tarcz Antykryzysowych.

Na zakończenie życzyliśmy sobie aby dokuczliwa epidemia nie uniemożliwiła nam normalnego funkcjonowania w nowym roku akademickim. KraK.

Copyright © 2021 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie