Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Statut

Warmińsko-Mazurskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Olsztynie

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1
Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany w dalszych postanowieniach statutu UTW, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów ustawy “Prawo o Stowarzyszeniach” i posiada osobowość prawną.

§ 2
Terenem działania UTW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą miasto Olsztyn.

§ 3
UTW ma prawo używania pieczątki “Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie” oraz znaków zatwierdzonych przez władze UTW.

 

Rozdział 2

Cele, zadania i formy działania:

§ 4
Cele i zadania UTW to:
1. Prowadzenie form działalności: edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
2. Włączanie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
3. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych.
4. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
5. Stworzenie warunków do dobrego starzenia się.
6. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego wiernego ideałom wolności, sprawiedliwości, solidarności, równości i tolerancji.
7. Rozwijanie systemu edukacji dorosłych opartego na tradycjach uniwersytetów ludowych i koncepcji uczenia się przez całe życie.
8. Działania na rzecz ochrony tradycji oraz dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.

Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:
1. Prowadzenie działalności charytatywnej.
2. Ochrony i promocji zdrowia.
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Prowadzenie działalności na rzecz osób starszych
5. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
7. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.
8. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter współdziałania organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
10. Promocji i organizacji wolontariatu.
11. Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
12. Promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.

§ 5
Cele określone w § 4 UTW jako poza formalna niepubliczna placówka oświatowa dla osób dorosłych realizuje przez:
1. Wykłady, seminaria, warsztaty oraz inne formy pozaszkolnej edukacji dorosłych
2. Spotkania z krajowymi i zagranicznymi specjalistami z różnych dziedzin kultury, nauki i techniki oraz sportu
3. Naukę języków obcych.
4. Przygotowanie społeczeństwa do funkcjonowania w ramach zintegrowanych wspólnot europejskich.
5. Aktywne uczestnictwo w zajęciach z zakresu kultury fizycznej oraz działalności turystyczno-krajoznawczej.
6. Rozwijanie działalności w klubach, zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy zgodnie z potrzebami UTW.
7. Wydawanie czasopism, zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień, prowadzenie akcji informacyjno-propagandowej.
8. Samopomoc koleżeńska słuchaczy.
9. Praca społeczna na rzecz domów dziennego pobytu oraz innych placówek opiekuńczo-leczniczych.
10. Utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą.
11. Prowadzenie działalności kronikarsko-wydawniczej.
12. Rozwijanie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.
13. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych programów edukacyjnych wspierających rozwój nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

 

Rozdział 3

Słuchacze – ich prawa i obowiązki

§ 6
Słuchaczem UTW może być osoba, która osiągnęła wiek emerytalny, jest na rencie inwalidzkiej, bezrobotna lub niepełnosprawna, dysponuje wolnym czasem i dokonała formalnego zgłoszenia wg ustalonego trybu rejestracji.

§ 7
Każdy słuchacz UTW jest członkiem zwyczajnym.

§ 8
Oprócz słuchaczy, którzy są członkami zwyczajnymi, UTW ma członków wspierających i członków honorowych.

§ 9
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje określone świadczenia finansowe lub materialne na rzecz UTW. Członkowie wspierający mogą brać czynny udział w działaniach osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela.

§ 10
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona przy realizacji zadań statutowych. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Słuchaczy na wniosek Zarządu.

§ 11
Słuchacze mają prawo do:
1. Uczestniczenia w wykładach i innych zajęciach organizowanych przez UTW.
2. Korzystania z urządzeń przeznaczonych dla słuchaczy.
3. Czynnego i biernego wyboru do wszystkich organów UTW.
4. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności UTW.

§ 12
Członkowie wspierający mają prawo korzystać z wszelkich praw § 11, za wyjątkiem pkt. 3.

§ 13
Członkowie honorowi korzystają z wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym oraz zwolnieni są z płacenia składek.

§ 14
Do obowiązków słuchaczy UTW należy:
1. Stosowanie się do zarządzeń kierownictwa UTW oraz uchwał i postanowień organów Samorządu, przestrzeganie regulaminu ogólnego i regulaminów wewnętrznych.
2. Należyte wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków.
3. Przestrzeganie norm współżycia społecznego opartego na wzajemnej życzliwości i lojalności.
4. Regularne opłacanie składek i innych świadczeń obowiązujących zgodnie z podjętymi uchwałami.

§ 15
Członkostwo wygasa przez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie,
2. Skreślenie z listy słuchaczy Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w przypadku nie opłacenia składek przez dwa kolejne semestry nie wymaga wysyłania powiadomienia.
3. Wykluczenie uchwałą Zarządu UTW w przypadku naruszenia norm współżycia publicznego.
4. Utraty osobowości prawnej decyzją Sądu.

§ 16
Członkostwo może też, być uzasadnioną decyzją Zarządu UTW zawieszone.

§ 17
Skreślono

§ 18
Członkostwo honorowe wygasa przez:
1. Dobrowolne zrzeczenie się zgłoszone na piśmie.
2. Pozbawienie uchwałą Walnego Zebrania.
3. Śmierć członka.

 

Rozdział 4

Władze UTW

§ 19
1. Władzami naczelnymi UTW są:
a. Walne Zebranie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna
d. Sąd Koleżeński.
2. Walne Zebranie może powołać inne organy UTW i określić ich kompetencje.

§ 20
1. Kadencja wszystkich władz UTW trwa 4 lata.
2. Funkcję Prezesa UTW można pełnić przez dwie kolejne kadencje.

§ 21
Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

§ 22
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub ustawa stanowi inaczej.

§ 23
Zarząd UTW i Komisja Rewizyjna mogą w trakcie trwania kadencji uzupełnić swój skład w liczbie nie większej niż 1/3.

§ 24
Funkcji we władzach UTW wymienionych w § 19 pkt. b, c i d nie można łączyć.

 

Rozdział 5

Walne Zebranie

§ 25
Walne Zebranie jest najwyższą władzą UTW.

§ 26
Walne Zebranie może być:
– sprawozdawcze,
– sprawozdawczo-wyborcze,
– nadzwyczajne.

§ 27
1. Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
a. Uchwalenie statutu UTW i zmian w jego treści lub całkowitej jego zmiany,
b. Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania,
c. Uchwalenie kierunków działania UTW,
d. Wybór prezesa, członków Zarządu UTW i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
e. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań,
f. Podejmowanie uchwał w sprawach istotnych, a nie objętych działalnością Zarządu,
g. Ustalenie wysokości składek obowiązujących w UTW,
h. Nadawanie honorowego członkostwa UTW,
i. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu UTW,
j. Udzielanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępującemu Zarządowi,
k. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania UTW i przeznaczenia jego majątku,
l. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.
2. Walne Zebranie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zarządu obejmujące dochody, wydatki i sposób pokrycia strat.

§ 28
Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie, w szczególnych przypadkach:
1. Z inicjatywy Zarządu UTW.
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3. Na wniosek 10% ogólnej liczby słuchaczy UTW.
4. Na wniosek samego Walnego Zebrania obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29
1. Walne zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków w drugim terminie.
2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby słuchaczy w I terminie i bez względu na liczbę członków, którzy się stawili w II terminie.
3. Uchwały w sprawie zmian statutu UTW podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, i bez względu na liczbę członków w drugim terminie. Rozwiązanie UTW może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane, a protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz obrad.

§ 30
Zarząd UTW zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania/wniosku lub podjęcia uchwały.

§ 31
O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz porządku obrad – Zarząd UTW zawiadamia słuchaczy co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.
§ 32
W Walnym Zebraniu słuchacze UTW udział biorą:
1. z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi,
2. z głosem doradczym członkowie wspierający i osoby zaproszone.

 

Rozdział 6

Zarząd UTW

§ 33
1. Zarząd UTW jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
W skład Zarządu wchodzą:
– prezes,
– 12 wybranych przez Walne Zebranie członków.
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd UTW wybiera ze swego grona:
– wiceprezesów,
– sekretarza,
– skarbnika.
2. Prezes, wybrani wiceprezesi, sekretarz i skarbnik stanowią Prezydium Zarządu.
3. Z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd UTW może zawiesić w czynnościach każdego z członków Zarządu.
4. W przypadku zawieszenia w czynnościach prezesa do najbliższego Walnego Zebrania UTW – Stowarzyszeniem kieruje wiceprezes lub inny członek Zarządu.
5. Reprezentacja W-M UTW na zewnątrz dokonywana jest dwuosobowo, to jest łącznie przez Prezesa i Wiceprezesa lub łącznie przez dwóch Wiceprezesów. Postanowienia niniejszego § mają również zastosowanie przy umowach dotyczących stosunku pracy, umów o dzieło i umów zlecenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesów reprezentacja W-M UTW może być dokonywana łącznie przez dwóch członków Zarządu.

§ 34
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Określenie kierunku działań UTW na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania.
2. Kierowanie bieżącą działalnością UTW.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
4. Określenie potrzeb finansowych oraz zarządzanie majątkiem UTW.
5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości i majątku trwałego UTW.
6. Uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania.
7. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu.
8. Rozstrzyganie sporów między słuchaczami UTW.

 

Rozdział 7

Komisja Rewizyjna UTW

§ 35
Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 36
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie.

§ 37
1. Kontrolowanie całokształtu działalności UTW ze szczególnym uwzględnieniem kontroli ściągalności składek członkowskich.
2. Występowanie do Zarządu UTW z wnioskami o przeprowadzonych kontrolach.
3. Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Wnioskowanie o zawieszenie w czynnościach prezesa lub innych członków Zarządu oraz o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 38
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 39
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach UTW.

 

Rozdział 8

Sąd Koleżeński

§ 40
1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie i wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.
2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosu.

§ 41
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
– Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz UTW dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał władz UTW oraz sporów powstałych na tle działalności UTW.

§ 42
Zakres działania Sądu Koleżeńskiego:
1. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a. upomnienie,
b. zawieszenie w prawach członka UTW na okres roku,
c. wykluczenie.
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu UTW w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
3. Sąd Koleżeński przedstawia Zarządowi wnioski w sprawach związanych z działalnością UTW.

 

Rozdział 9

Majątek i fundusze

§ 43
1. Do realizowania zadań statutowych UTW posiada fundusze składające się z:
a. składek członkowskich,
b. darowizn i zapisów,
c. dotacji i subwencji,
d. działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego,
e. udziałów i odsetek bankowych,
f. ofiarności publicznej.
2. Zabrania się:
a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem UTW w stosunku do członków, osób w organach UTW, pracowników oraz osób, w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi.
b. Przekazywania majątku na rzecz członków, osób w organach UTW, pracowników oraz osób, w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych.
c. Wykorzystywania majątku UTW na rzecz członków, pracowników oraz osób, w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu UTW.
d. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, osoby z organów UTW, pracownicy oraz osoby, w jakikolwiek sposób spokrewnione lub spowinowacone z nimi.

§ 44
Wszelkie dokumenty wiążące UTW pod względem finansowym, dokumenty obrotu pieniężnego i rozliczeniowego, obrotu materialnego oraz zobowiązań majątkowych podpisują w imieniu UTW dwie osoby:
– prezes oraz skarbnik
lub
– jeden z wiceprezesów oraz skarbnik.

§ 45
Upoważnienia o których mowa w § 44 mogą być przeniesione na inne osoby upełnomocnione przez Zarząd.

 

Rozdział 10

Przepisy końcowe

§ 46
Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwał przez Walne Zebranie Członków WMUTW w Olsztynie z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI
1. Zdzisław Zakrzewski
2. Eugenia Dudzik
3. Bożenna Saniewska
4. Barbara Satkiewicz
5. Ryszard Sas
6. Adam Kozak

Przewodniczący: Barbara Nikołajuk-Liberna

Sekretarz: Zofia Krywczuk

Protokolanci:
1. Elżbieta Wodzińska
2. Danuta Nowicka

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie