Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Statut

STATUT

Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne:

§ 1

Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany w dalszych postanowieniach statutu
UTW, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów ustawy
“Prawo o Stowarzyszeniach” i ma z tego tytułu osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania UTW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą miasto Olsztyn.

§ 3

UTW ma prawo używania pieczątki “Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Olsztynie” oraz znaków zatwierdzonych przez władze UTW.

ROZDZIAŁ II

Cele, zadania i formy działania:


§ 4

Cele i zadania UTW to:
1. Prowadzenie form działalności: edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz
turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
2. Włączanie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez
stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
3. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych.
4. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
5. Stworzenie warunków do dobrego starzenia się.

Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:
1. Prowadzenie działalności charytatywnej.
2. Ochrony i promocji zdrowia.
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
5. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
7. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
8. Turystyki i krajoznawstwa.

9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

10. Promocji o organizacji wolontariatu.
11. Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
12. Promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.

§ 5

Cele określone w § 4 UTW realizuje przez:
1. Wykłady, seminaria, dyskusje. Konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów
z różnych dziedzin nauki, a w szczególności: medycyny, biologii, socjologii, prawa, ekono-
mii, historii, literatury, filmu, sztuk pięknych, wiedzy o ziemi i wszechświecie oraz wykłady
poszukujące odpowiedzi na pytanie “jak?”.
2. Praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej, np. ćwiczenia gimnastyczne pod kierunkiem
wykwalifikowanych instruktorów.
3. Kontynuowanie nauki języków obcych.
4. Spotkania z ludźmi nauki, kultury, działających w regionie warmińsko-mazurskim, kraju i za 
granicą.
5. Prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej.
6. Rozwijanie działalności w klubach, zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów
lub samych słuchaczy zgodnie z potrzebami UTW.
7. Wydawanie czasopism, zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień, prowadzenie
akcji informacyjno-propagandowej.
8. Samopomoc koleżeńska słuchaczy.
9. Praca społeczna indywidualna i grupowa na rzecz domów dziennego pobytu.
10. Współpraca z zagranicą.
11. Prowadzenie działalności kronikarsko-wydawniczej.
12. Rozwijanie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III

Słuchacze – i ich prawa i obowiązki

§ 6

Słuchaczem UTW może być osoba, która osiągnęła wiek emerytalny, jest na rencie inwalidzkiej, bezrobotna lub niepełnosprawna, dysponuje wolnym czasem i dokonała formalnego zgłoszenia wg ustalonego trybu rejestracji.

§ 7

Każdy słuchacz UTW jest członkiem zwyczajnym.

§ 8

Oprócz słuchaczy, którzy są członkami zwyczajnymi – UTW ma:
– członków wspierających,
– członków honorowych.

§ 9

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje określone świad-czenia finansowe lub materialne na rzecz UTW. Członkowie wspierający mogą brać czynny udział w działaniach osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela.

§ 10

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona przy realizacji zadań statutowych. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Słuchaczy na wniosek Zarządu.

§ 11

Słuchacze mają prawo do:
1. Uczestniczenia w wykładach i innych zajęciach organizowanych przez UTW.
2. Korzystania z urządzeń przeznaczonych dla słuchaczy.
3. Czynnego i biernego wyboru do wszystkich organów UTW.
4. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności UTW.

§ 12

Członkowie wspierający mają prawo korzystać z wszelkich praw § 11, za wyjątkiem pkt. 3.

§ 13

Członkowie honorowi korzystają z wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym oraz 
zwolnieni są z płacenia składek.

§ 14

Do obowiązków słuchaczy UTW należy:
1. Stosowanie się do zarządzeń kierownictwa UTW oraz uchwał i postanowień organów Samo-
rządu, przestrzeganie regulaminu ogólnego i regulaminów wewnętrznych.
2. Należyte wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków.
3. Przestrzeganie norm współżycia społecznego opartego na wzajemnej życzliwości i lojalności.
4. Regularne opłacanie składek i innych świadczeń obowiązujących zgodnie z podjętymi uchwa-
łami.

§ 15

Członkostwo wygasa przez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie,
2. Skreślenie z listy słuchaczy Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w przy-
padku nie opłacenia składek przez dwa kolejne semestry nie wymaga wysyłania powiadomie-
nia.
3. Wykluczenie uchwałą Zarządu UTW w przypadku naruszenia norm współżycia publicznego.
4. Utraty osobowości prawnej decyzją Sądu.

§ 16

Członkostwo może też, być uzasadnioną decyzją Zarządu UTW zawieszone.

§ 17

skreślono

§ 18

Członkostwo honorowe wygasa przez:
1. Dobrowolne zrzeczenie się zgłoszone na piśmie.
2. Pozbawienie uchwałą Walnego Zebrania.
3. Śmierci członka.


ROZDZIAŁ IV

Władze UTW – Stowarzyszenie

§ 19

1. Władzami naczelnymi UTW są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d ) Sąd Koleżeński.
2. Walne Zebranie może powołać inne organy UTW i określić ich kompetencje.


§ 20

1. Kadencja wszystkich władz UTW trwa 4 lata.
2. Funkcję Prezesa UTW można pełnić przez dwie kolejne kadencje.

§ 21

Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

§ 22

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnio-nych do głosowania, chyba że statut lub ustawa stanowi inaczej.

§ 23

Zarząd UTW i Komisja Rewizyjna mogą w trakcie trwania kadencji uzupełnić swój skład w liczbie nie większej niż 1/3.

§ 24

Funkcji we władzach UTW wymienionych w § 19 pkt. b, c i d nie można łączyć.

ROZDZIAŁ V

Walne Zebranie

§ 25

Walne Zebranie jest najwyższą władzą UTW.

§ 26

Walne Zebranie może być:
– sprawozdawcze,
– sprawozdawczo-wyborcze,
– nadzwyczajne.

§ 27

1. Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
a) Uchwalenie statutu UTW i zmian w jego treści lub całkowitej jego zmiany,
b) Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania,
c) Uchwalenie kierunków działania UTW,
d) Wybór prezesa, członków Zarządu UTW i Komisji Rewizyjnej,
e) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań,
f) Podejmowanie uchwał w sprawach istotnych, a nie objętych działalnością Zarządu,
g) Ustalenie wysokości składek obowiązujących w UTW,
h) Nadawanie honorowego członkostwa UTW,
i) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu UTW,
j) Udzielanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępującemu Zarządowi,
k) Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania UTW i przeznaczenia jego majątku,
l) Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.
2. Walne Zebranie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zarządu obejmujące dochody, wy-
datki i sposób pokrycia strat.

§ 28

Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie, w szczególnych przypadkach:
1. Z inicjatywy Zarządu UTW.
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3. Na wniosek 10% ogólnej liczby słuchaczy UTW.
4. Na wniosek samego Walnego Zebrania obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29

1. Walne zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych
na zebraniu członków w drugim terminie.

2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 1/2 liczby słuchaczy w I terminie i bez względu na liczbę członków, którzy się stawili
w II terminie.
3. Uchwały w sprawie zmian statutu UTW podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków, i bez względu na liczbę członków w drugim
terminie. Rozwiązanie UTW może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
4. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane, a protokół podpisuje przewodniczący
i sekretarz obrad.

§ 30

Zarząd UTW zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania/wniosku lub podjęcia uchwały.

§ 31

O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz porządku obrad – Zarząd UTW zawiadamia słuchaczy co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.

§ 32

W Walnym Zebraniu słuchacze UTW udział biorą:
1) z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi,
2) z głosem doradczym członkowie wspierający i osoby zaproszone.

ROZDZIAŁ VI

Zarząd UTW – Stowarzyszenia

§ 33

1. Zarząd UTW jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. W skład Zarządu
wchodzą:
– prezes,
– 12 wybranych przez Walne Zebranie członków.
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd UTW wybiera ze swego grona:
– wiceprezesów,
– sekretarza,
– skarbnika.
2. Prezes, wybrani wiceprezesi, sekretarz i skarbnik stanowią Prezydium Zarządu.
3. Z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd UTW może zawiesić w czynnościach każdego z członków Zarządu.
4. W przypadku zawieszenia w czynnościach prezesa do najbliższego Walnego Zebrania UTW –
Stowarzyszeniem kieruje wiceprezes lub inny członek Zarządu.

§ 34

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Określenie kierunku działań UTW na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania.
2. Kierowanie bieżącą działalnością UTW.
3. Reprezentowanie UTW na zewnątrz.
4. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
5. Określenie potrzeb finansowych oraz zarządzanie majątkiem UTW.
6. Podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości i majątku trwałego UTW.
7. Uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania.
8. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu.
9. Rozstrzyganie sporów między słuchaczami UTW.
10. Zawieranie umów o pracę i umów zlecenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

ROZDZIAŁ VII

Komisja Rewizyjna


§ 35

Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera:
– przewodniczącego,
– wiceprzewodniczącego,
– sekretarza.

§ 36

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie.

§ 37

1. Kontrolowanie całokształtu działalności UTW ze szczególnym uwzględnieniem kontroli ściągalności składek członkowskich.
2. Występowanie do Zarządu UTW z wnioskami o przeprowadzonych kontrolach.
3. Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Wnioskowanie o zawieszenie w czynnościach prezesa lub innych członków Zarządu oraz o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 38

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 39

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach UTW.

ROZDZIAŁ VIII

Sąd Koleżeński


§ 40

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz 
sekretarza.
2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosu.

§ 41

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
– Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz UTW dotyczących nieprzestrzegania
Statutu, regulaminów, uchwał władz UTW oraz sporów powstałych na tle działalności UTW.

§ 42

Zakres działania Sądu Koleżeńskiego:
1. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a) upomnienie,
b) zawieszenie w prawach członka UTW na okres roku,
c) wykluczenie.
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu UTW w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania orzeczenia.
4. Sąd Koleżeński przedstawia Zarządowi wnioski w sprawach związanych z działalnością UTW.


ROZDZIAŁ IX

Majątek i fundusze

§ 43

1. Do realizowania zadań statutowych UTW posiada fundusze składające się ze:
a. składek członkowskich,
b. darowizn i zapisów,
c. dotacji i subwencji,
d. działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego,
e. udziałów i odsetek bankowych,
f. ofiarności publicznej.

2. Zabrania się:
a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem UTW w stosunku do członków, osób w organach UTW, pracowników oraz osób, w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi.
b. Przekazywania majątku na rzecz członków, osób w organach UTW, pracowników oraz 
osób, w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych.
c. Wykorzystywania majątku UTW na rzecz członków, pracowników oraz osób, w jakikolwiek
sposób spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi, chyba że to wykorzystanie bezpo-
średnio wynika ze statutowego celu UTW.
d. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie, osoby z organów UTW, pracownicy oraz osoby, w jakikolwiek sposób spokrewnione lub spowinowacone z nimi.


§ 44

Wszelkie dokumenty wiążące UTW pod względem finansowym, dokumenty obrotu pieniężnego i 
rozliczeniowego, obrotu materialnego oraz zobowiązań majątkowych podpisują w imieniu UTW
dwie osoby:
– prezes lub
– jeden z wiceprezesów oraz skarbnik.

§ 45

Upoważnienia o których mowa w § 44 mogą być przeniesione na inne osoby upełnomocnione przez UTW.


ROZDZIAŁ X

Przepisy końcowe

§ 46

Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwał przez Walne Zebranie Członków W-M
UTW w Olsztynie z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI

1. Zdzisław Zakrzewski ………………….
2. Eugenia Dudzik ………………….
3. Bożenna Saniewska ………………….
4. Barbara Satkiewicz ………………….
5. Ryszard Sas ………………….
6. Adam Kozak ………………….

Podpisy:

Przewodniczący: Barbara Nikołajuk-Liberna


Sekretarz: Zofia Krywczuk

Protokolanci: 1. Elżbieta Wodzińska

2. Danuta Nowicka

Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie