Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Regulamin

zapisów oraz uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez WMUTW w Olsztynie


1. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w wycieczce należy powiadomić koordynatora oraz wpłacić zaliczkę 600pln. na konto UTW 65 1240 5598 1111 0010 4315 8923 Bank Pekao S.A O/ Olsztyn podając tytuł wpłaty (np. wycieczka do ….)
2. Kolejne raty są płatne w terminach które są podane przy poszczególnych wycieczkach.
3. Uczestnik może nadpłacać raty w terminach wcześniejszych.
4. Brak wpłaty w podanym terminie, bez względu na przyczynę powoduje przepadek wcześniej wpłaconej zaliczki a w konsekwencji wpisanie na zwolnione miejsce osoby z listy rezerwowej.
5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z wycieczki bez podania przyczyny, składając koordynatorowi pisemne oświadczenie o rezygnacji.
6. W przypadku rezygnacji z wycieczki uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z przygotowaniem jego miejsca na wycieczce.
7. Organizator dokonuje zwrotu pozostałej części ceny w terminie 30 dni od dnia złożenia przez uczestnika oświadczenia o rezygnacji z wycieczki.
8. Organizator nie obciąży uczestnika kosztami rezygnacji, o których mowa w pkt.6 pod warunkiem, że uczestnik zgłosi na swoje miejsce innego uczestnika na minimum 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
9. W przypadku wskazania osoby zastępczej, rozliczenie finansowe następuje miedzy osobami zainteresowanymi po uprzednim powiadomieniu koordynatora.
10. Uczestnik zainteresowany wycieczką obowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia (jest w biurze UTW) podając swoje dane:
– nazwisko i imię (imiona)
– dokładny adres z kodem pocztowym
– PESEL
– nr. dowodu osobistego i paszportu z datą wydania oraz ważności dokumentu
– nr. telefonu komórkowego
– numeru legitymacji UTW
– osoby z którą będzie na noclegu
11. Wybór miejsca w autokarze jest uzależniony od daty pełnej wpłaty kosztu wycieczki
12. Dojazd na lotnisko i z powrotem będzie odbywał się autokarem – koszt zależy od ilości chętnych osób
13. Koordynatorem wycieczek z ramienia UTW jest koleżanka Zofia Rakowska
Telefon do kontaktu 607 737 112 i adres e-mail rakzof@ wp.pl

Ważne!

Osoby wpłacające na wycieczki, zobowiązane są do zapoznania się z:
– Warunkami rezerwacji.
– Warunkami rezygnacji.
– Warunkami ubezpieczenia.
Jest możliwość dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (dodatkowo płatne) co należy zgłosić przy zapisie oraz istnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (składka ok. 3% kosztu imprezy).
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury powinny to zgłosić przy pierwszej wpłacie.

Copyright © 2021 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie